INFORMACE A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „nařízení“.

Uděluji souhlas správci eKoVy z. s., se sídlem v Karlových Varech, Zbrojnická 354/19, PSČ 360 01, identifikační číslo osoby 09104721 (dále jen Spolek), se zpracováním osobních údajů dle níže uvedených podmínek:

  1. Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, herní přezdívka („nick“), adresa pobytu, telefonní číslo, profil na Facebooku, IP adresa a e-mail.
  2. Zpracování osobních údajů je prováděno manuálně i automatizovaně za účelem vedení seznamu aktivních, pasivních a čestných členů Spolku a s tím souvisejícími činnostmi (např. možnost kontaktovat člena).
  3. Právním základem zpracování je tento souhlas.
  4. Osobní údaje nebudou bez dodatečného souhlasu či zákonné povinnosti poskytovány třetím osobám.
  5. Souhlas je udělen na dobu trvání členství ve Spolku a po dobu nezbytně nutnou, pro výmaz osobních údajů po zániku tohoto členství.
  6. Osobní údaje na základě tohoto souhlasu jsou uchovávány v listinné nebo elektronické podobě. Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše uvedených osobních údajů, se nemohu stát členem Spolku.

V případě, že se účastním společných akcí Spolku (bootcampy, jako soutěžící nebo divák na turnajích, případně jiných akcí, spojených s činností Spolku) uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů, navíc včetně zpracování fotografií, videa a zvukových záznamů, případně dosažených výsledků v turnaji za účelem:

1. Samotné účasti v turnajích či soutěžích. 2. Marketingu (zejména v propagačních materiálech či letácích). 3. Prezentace na webu. 4. Prezentace na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram, apod.). 5. Prezentace ve výročních zprávách a dalších informačních materiálech.

Jsem si dále vědom toho, že v souladu s nařízením mám právo:

1. Požadovat přístup ke svým osobním údajům, opravu nepřesných osobních údajů či jejich doplnění, výmaz („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za podmínek uvedených v nařízení. 2. Vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů za podmínek uvedených v nařízení. 3. Svůj souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním. 4. Právo získat od Spolku potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány. 5. Podat stížnost u dozorového úřadu